?? G?venli?i Uzmanl??? Kursu ?zmir

?? G?venli?i Uzmanl???

?? G?VENL??? UZMANLI?I KURSU

A, B ve C S?n?f? ?? G?venli?i Uzmanl??? Standart E?itimi

E?itimin Amac?;

?? g?venli?i uzman? olmak isteyen m?hendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini i?yerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta ?ng?r?len g?revlerini yerine getirebilmeleri i?in gerekli i? sa?l??? ve g?venli?i bilgisini kazand?rmakt?r.

E?itimin Genel Yap?s?;

?? G?venli?i Uzmanl??? Temel E?itim Program?n?n s?resi, teorik b?l?m? 180 saatten, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak ?ekilde tasarlanm??t?r. Program?n teorik b?l?m?n?n tamam? y?z y?ze veya ilgili y?netmelikte belirtilen oranlara uygun olarak y?z y?ze ve uzaktan e?itimin bir arada uygulanmas?yla ger?ekle?tirilebilir. Program?n kalan 40 saatlik b?l?m? uygulamaya ayr?lm??t?r. Kat?l?mc?lar?n, program?n teorik b?l?m?n? tamamlad?ktan sonra uygulama e?itimine ba?lamalar? gerekmektedir. Uygulama e?itimi ile kat?l?mc?lar?n, program?n teorik b?l?m?nde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalar?n? sa?lamak ve b?ylece uygulama becerilerini geli?tirmek ama?lanm??t?r.

E?itim Y?ntemi;

90 saat uzaktan e?itim (15 g?n), 90 saat ?rg?n e?itim (15 g?n),?40 saat staj (5 g?n)

E?itim ??eri?i;

 1. A??l??,Tan??ma, Program?n Tan?t?m? ve ?n Test Uygulamas?
 2. ?? Sa?l??? ve G?venli?inin Kavram ve Kurallar?n?n Geli?i
 3. ?? Sa?l??? ve G?venli?ine Genel Bak?? ve G?venlik K?lt?r?
 4. T?rkiyede ve d?nyada i? sa?l??? ve g?venli?i
 5. Temel hukuk
 6. ?? hukuku
 7. Kanunlarda i? sa?l??? ve g?venli?i
 8. Ulusal ve uluslararas? kurulu?lar ve s?zle?meler
 9. ?SG hizmetleri
 10. ?SG kurullar?
 11. ?? sa?l??? ve g?venli?i y?netim sistemleri
 12. Risk y?netimi ve de?erlendirmesi
 13. ?al??ma ortam? g?zetimi
 14. ?? hijyeni
 15. ?? yeri ve bina eklentileri
 16. Fiziksel Risk Etmenleri
 17. Kimyasal Risk Etmenleri
 18. Biyolojik Risk Etmenleri
 19. Psikososyal Risk Etmenleri
 20. Ergonomi
 21. Korunma Politikalar?
 22. Kaynak i?lerinde i? sa?l??? ve g?venlik
 23. Elektrikle ?al??malarda i? sa?l??? ve g?venli?i
 24. Kald?rma ara?lar?nda i? sa?l??? ve g?venli?i
 25. Motorlu ara?larda i? sa?l??? ve g?venli?i
 26. El Aletlerinde G?venlik
 27. Bak?m onar?m i?lerinde i? sa?l??? ve g?venli?i
 28. Yang?n
 29. Acil Durum Planlar?
 30. Sa?l?k ve G?venlik ??aretleri
 31. Havaland?rma ve ?klimlendirme Prensipleri
 32. Bas?n?l? Kaplarla ?al??malarda i? sa?l??? ve g?venli?i
 33. Kapal? Alanlarda ?al??malarda i? sa?l??? ve g?venli?i
 34. Ekranl? Ara?larla ?al??malarda ?SG
 35. Elle Kald?rma ve Ta??ma ??lerinde ?SG
 36. Y?ksekte ?al??malarda ?SG
 37. ?n?aat i? yerlerinde ?SG
 38. Maden i? yerlerinde ?SG
 39. Ki?isel koruyucu donan?mlar
 40. ?? ekipmanlar?n?n tasar?m,imalat ve kullan?m?nda ?SG
 41. ?? kazalar?
 42. Sa?l?k g?zetimi ve meslek hastal?klar?
 43. ?? g?venli?i y?n?nden yap?lmas? gereken kontroller ve d?zenlenecek belgeler
 44. A??r ve tehlikeli i?ler
 45. ?al??ma ya?am?nda ?zel risk gruplar?
 46. Vardiyal? ?al??ma ve gece ?al??mas?
 47. ?al??ma hayat?nda etik
 48. Yeti?kin e?itimi,i? yerinde sa?l?k g?venlik e?itimi ve ileti?im
 49. De?erlendirme ve son test
 50. ?? yerinde pratik uygulamalar